Tại sao vị thế được đóng tại mức giá không có trong biểu đồ?

Theo mặc định, bảng công cụ giao dịch trong phần mềm đầu cuối giao dịch hiển thị giá Mua, nhưng không phải tất cả vị thế được đóng ở mức giá này.

Vị thế mua (Lệnh mua) được mở tại giá Bán và đóng tại giá Mua. Đến lượt vị thế bán (Lệnh bán) được mở tại giá Mua và đóng tại giá Bán.

Do đó, trên biểu đồ, bạn chỉ có thể thấy giá Mua, tại đó các vị thế mua (Lệnh mua) của bạn được đóng.

Có thể dễ dàng thay đổi bằng cách bật dòng Bán trong cài đặt biểu đồ.