Số tiền nạp tối thiểu là bao nhiêu?

Số tiền nạp tối thiểu tùy thuộc vào loại tài khoản:

  • ProCent, Pro, Prime, và ECN: 10 USD / 10 EUR hoặc tương đương bằng đồng tiền tài khoản.
  • R StocksTrader: 100 USD / 100 EUR.