Nhận bồi thường khi thực hiện thanh toán

RoboForex bao gồm tất cả chi phí, có thể xảy ra khi bạn nạp tiền.

Chọn hệ thống thanh toán trên cơ sở tiện lợi của nó, chứ không phải là hiệu quả về chi phí.

Bạn đã nạp 1.000 USD

Bạn đã nạp 1.000 USD qua hệ VISA/MasterCard.

Hoa hồng là 0,8%

Hoa hồng thực tế của hệ thống thanh toán này là 0,8% số tiền nạp, đó là 8 USD trong trường hợp này.

Tiền bồi thường là 0,8%

RoboForex bồi thường hoa hồng hệ thống thanh toán khi thanh toán của bạn được thực hiện.

Bạn đã có 1.000 USD trên tài khoản của mình

Toàn bộ tiền nạp được chuyển vào tài khoản của bạn – 1.000 USD.

Trên 20 Tùy chọn Nạp tiền