Lên tới 10% trên số dư tài khoản - Thể lệ của Chương trình

 1. "Lên tới 10% trên số dư tài khoản" là chương trình hoạt động thường xuyên. Chương trình ngụ ý rằng khách hàng của RoboForex nhận được phần trăm thường xuyên trên số dư tài khoản của họ, cố định trên tài khoản giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
 2. Tất cả tài khoản thực trên MetaTrader 4, MetaTrader 5, và cTrader, bao gồm tài khoản ECN, Prime, CopyFX, có thể tham gia chương trình.
 3. Chương trình tính đến khối lượng giao dịch của các Cặp tỷ giá và Kim loại. Vị thế CFD trên cổ phiếu, chỉ số, và hàng hóa không được tính đến khi tính toán khối lượng giao dịch.
 4. Để tham gia chương trình, khách hàng phải đọc điều kiện của chương trình và chấp nhận chúng trong Khu vực Thành viên của mình. Mỗi khách hàng của RoboForex Ltd có thể nhận phần trăm trên số dư tài khoản.
 5. Tổng số tiền (Số tiền gốc), trên đó phần trăm được thanh toán, được tính bằng số tiền trên số dư tài khoản (Số dư) ngoại trừ số tiền thưởng đang hoạt động (Thưởng) hiện tại theo công thức dưới đây:

  <Base Amount> = <Balance> - <Bonus>

  trong đó:

  Balance (Số dư) - số tiền trên số dư tài khoản.br /> Bonus (Thưởng) - tổng số tiền của tất cả khoản thưởng đang hoạt động trên tài khoản.

  Thông số được đề cập trên được tính lại hàng ngày vào lúc 11:59:59 giờ đêm.

 6. Tỷ lệ phần trăm được sử dụng để tính thanh toán tùy thuộc vào khối lượng giao dịch trên tài khoản vào cuối tháng hiện tại. Khối lượng giao dịch trên tài khoản là tổng khối lượng giao dịch theo lô tiêu chuẩn, được thực hiện bởi khách hàng bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng hiện tại. Số này được tính lại hàng ngày vào lúc 11:59:59 giờ đêm.
 7. Tất cả các giá trị có thể có của tỷ lệ phần trăm có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây:
  Khối lượng Giao dịch theo lô
  1-1010 – 1,000Trên 1,000
  2,5%5%10%
 8. Số phần trăm chính xác trên số dư tài khoản (Số Phần trăm) được tính hàng ngày trên cơ sở tất cả các thông số cố định trong 24 giờ theo công thức sau:

  <Percents Amount> = <Base Amount> * <(Percents / 100 / 365)>

  trong đó:

  Base Amount (Số tiền Gốc) - số dư tài khoản của khách hàng vào lúc 11:59:59 giờ đêm của ngày hiện tại.
  Percents (Phần trăm) - phần trăm đối với tài khoản này vào ngày hiện tại, được tính trên cơ sở tất cả thông số cố định.

  Ví dụ

  Ngày 1. Số dư tài khoản là 50.000 USD (không có thưởng), khối lượng giao dịch là 3 lô. Tỷ lệ phần trăm của bạn là 2,5%.

  Theo công thức, số lượng phần trăm được tích luỹ sẽ là:
  50,000 * (2.5 / 100 / 365) = 3.42 USD

  Ngày 2. Số dư tài khoản là 55.000 USD (không có thưởng), khối lượng giao dịch là 7 lô (3 cho ngày trước đó + 4 cho ngày hiện tại). Tỷ lệ phần trăm của bạn là 2,5%.

  Theo công thức, số lượng phần trăm được tích luỹ sẽ là:
  55,000 * (2.5 / 100 / 365) = 3.77 USD

  Theo công thức, số lượng phần trăm được tích luỹ sẽ là:
  3.42 USD + 3.77 USD = 7.19 USD

  Ngày 3. Số dư tài khoản là 60.000 USD (không có thưởng), khối lượng giao dịch là 12 lô (7 cho các ngày trước đó + 5 cho ngày hiện tại). Tỷ lệ phần trăm của bạn là 5%, vì vậy số lượng phần trăm được tích lũy cho những ngày qua sẽ được tính lại:

  Ngày 1: 50,000 * (5 / 100 / 365) = 6.85 USD
  Ngày 2: 55,000 * (5 / 100 / 365) = 7.53 USD
  Ngày 3: 60,000 * (5 / 100 / 365) = 8.22 USD

  Kết quả là, số lượng phần trăm được tích lũy trong ba ngày:
  6.85 USD + 7.53 USD + 8.22 USD = 22.6 USD

  Ngày 4. Số dư tài khoản là 60.000 USD (không có thưởng), khối lượng giao dịch là 12 lô (12 cho các ngày trước đó + 0 cho ngày hôm nay). Tỷ lệ phần trăm của bạn là 5%.

  Số lượng phần trăm được tích lũy trong ngày này:
  60,000 * (5 / 100 / 365) = 8.22 USD

  Số lượng phần trăm được tích lũy trong bốn ngày:
  6.85 USD + 7.53 USD + 8.22 USD + 8.22 USD = 30.82 USD

  Có 30 ngày trong tháng, khối lượng giao dịch dưới 1.000 lô. Tỷ lệ phần trăm là 5%. Không có vị thế mở trên tài khoản và số dư tài khoản không được thay đổi (không yêu cầu nạp tiền/rút tiền nào được thực hiện).

  Trong trường hợp này, 8,22 USD sẽ được tích lũy vào tài khoản hàng ngày trong 26 ngày còn lại.

  Vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, số tiền sau đây sẽ được chuyển vào tài khoản:
  30,82 USD (cho 4 ngày đầu tiên) + 8.22 USD * 26 (cho 26 ngày còn lại) = 244,54 USD

 9. Phần trăm được chuyển vào tài khoản hàng tháng, vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, với bình luận IR #123456 (id thanh toán).
 10. Phần trăm mà khách hàng nhận được không phải thưởng, và có thể được rút ra từ tài khoản hoặc được sử dụng trong giao dịch mà không có bất kỳ giới hạn và hạn chế nào.
 11. Số liệu thống kê hiện tại hàng và lịch sử thanh toán phần trăm hàng năm của khách hàng có thể được tìm thấy trong Khu vực Thành viên, trang "Lên tới 10% trên số dư tài khoản".
 12. RoboForex có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt những thể lệ này, cũng như từ chối khách hàng của mình đối với dịch vụ này mà không cần đưa ra lý do.