Chương trình "Thưởng chia sẻ lợi nhuận" sẽ đóng bắt đầu từ ngày 12 tháng 12 năm 2023. Tất cả tiền thưởng nhận được trước ngày này vẫn có hiệu lực cho đến khi chúng bị hủy, xóa hoặc các yêu cầu rút tiền được đáp ứng.

Thưởng Chia sẻ Lợi nhuận

 1. Các quy định chung
  1. Thưởng Chia sẻ Lợi nhuận là tiền bổ sung có thể nhận được khi khách hàng nạp số tiền bất kỳ vào tài khoản của mình và có thể được sử dụng trong quá trình "rút vốn".
  2. Bạn có thể nhận thưởng khi nạp tiền vào tài khoản cent hoặc tài khoản tiêu chuẩn dựa trên MetaTrader 4/MetaTrader 5 (tài khoản ECN không tham gia chương trình này).
  3. Thưởng không thể nhận vào tài khoản đã có tiền thưởng khác thuộc loại khác đang ho ạt động.
  4. Tiền thưởng tự động được chuyển vào tài khoản của khách hàng khi họ nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình, miễ n là khách hnàg đã chọ n tùy chọ n "Thưởng chia sẻ lợi nhuận" khi điền biểu mẫu nạp tiền.
  5. Thưởng chỉ có thể nhận được khi Khách hàng nạp tiền vào tài khoản của mình qua hệ thống nạp tiền tự động trong Khu vực Thành viên của mình. Những cách nạp tiền khác không tham gia chương trình này.
  6. Tổng số tiền thưởng "Chia sẻ lợi nhuận" trên một tài khoản (tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản đó) không được vượt quá 10.000 USD / 10.000 EUR / 7.800 GOLD. Số tiền thưởng tối đa trên một tài khoản là 20.
  7. Tổng số tiền thưởng "Chia sẻ lợi nhuận" trên tất cả các tài khoản (tùy thuộc vào đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản đó) không được vượt quá 20.000 USD / 20.000 EUR / 15.600 GOLD. Số tiền thưởng tối đa trên tất cả các tài khoản là 100.
 2. Làm việ c với thưởng Chia sẻ Lợi nhuận
  1. Trong trường hợp Khách hàng có thưởng đang hoạt động trên tài khoản của mình, tất cả tiền tài khoản được chia thành hai phần: tiền riêng và tiền thưởng của Khách hàng.
  2. Tổng số tiền riêng của Khách hàng tại thời điểm bất kỳ được xác định là sản phẩ m của Số dư tức thời tài khoản bởi số tiền riêng của Khách hàng.
  3. Số tiền thưởng được xá c định là sản phẩm của Số dư tức thời tài khoản theo phần của mỗ i lần thưởng.
  4. Tỷ lệ giữ a hai phần này được sử dụng để tính toán thêm. Tỷ lệ được tính toán lại sau khi mỗ i hoạt động số dư (nạp tiền (có hoặ c không có thưởng) / rút tiền) và mỗ i lần thưởng Chia sẻ Lợi nhuận bị hủy hoặ c yêu cầu của chương trình được đpá ứng.
   1. Khi Khách hàng nạp tiền vào tài khoản, tổng số tiền nạp được thêm vào tiền riêng của Khách hàng. Số tiền thưởng Chia sẻ Lợi nhuận tạo ra phần đóng góp mới, sẽ được tính riêng trước khi thưởng bị hủy hoặc yêu cầu đối với khối lượng giao dịch được đáp ứng.
   2. Khi Khách hàng rút tiền, số tiền họ rút được trừ vào tiền riêng của Khách hàng.
   3. Sau khi Khách hàng đáp ứng các yêu cầu về khối lượng giao dịch, số tiền thưởng được thêm vào tiền riêng của Khách hàng.
  5. Cả tiền riêng và tiền thưởng của Khách hàng có thể được sử dụng trong giao dịch mà không có bất kỳ giới hạn và hạn chế nào. Trong trường hợp như vậy, tiền thưởng có thể được sử dụng trong quá trình "rút vốn", nói cách khác, chúng sẽ không bị xóa khỏi tài khoản nếu số dư tức thời trên tài khoản ít hơn tiền thưởng cho đến khi Ngưng giao dịch diễn ra.
  6. Lợi nhuận mà Khách hàng nhận được phân bổ lại giữa tiền riêng và tiền thưởng của Khách hàng trên tài khoản của họ theo tỷ lệ hiện tại.
  7. Trong trường hợp "rút vốn", tiền riêng và tiền thưởng của Khách hàng được sử dụng theo tỷ lệ hiện tại.
  8. Thông tin chi tiết về tiền tài khoản, sự phân bổ của nó giữa tiền riêng và tiền thưởng của Khách hàng, và lịch sử phân bổ lại tiền sau mỗi hoạt động số dư khả dụng trên trang "Tiền thưởng" trong Khu vực Thành viên của bạn. Để xem thông tin chi tiết, nhấp vào "Thêm thông tin".
  9. Tổng số tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng và tổng số tiền sẽ khả dụng để rút sau khi việc hủy bỏ được tính toán tự động và hiển thị trong Khu vực Thành viên của bạn, trên trang với yêu cầu rút tiền.
 3. Rút tiền từ tài khoản có thưởng Chia sẻ Lợi nhuận đang hoạt động
  1. Tổng số tiền nạp, đã nhận thưởng Chia sẻ Lợi nhuận, trở nên khả dụng để rút ra sau khi việc hủy bỏ thưởng hoặc khi yêu cầu về khối lượng giao dịch được đáp ứng.
  2. Cho đến khi yêu cầu về khối lượng giao dịch được đáp ứng, Khách hàng có thể rút tiền riêng của họ (xem 2.2) trừ tổng số tiền nạp này, đã nhận tiền thưởng đang hoạt động vào lúc này.
  3. Trong trường hợp có thưởng Chia sẻ Lợi nhuận đang hoạt động trên tài khoản của Khách hàng, tổng số tiền khả dụng để rút được tính theo 2 công thức sau đây:

   <Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>

   hoặc

   <Sum_out> = <Own_money>> - <Deposits_with_active_Profit_Share>

   trong đó:

   Sum_out - tổng số tiền khả dụng để rút.

   Equity - tiền trên tài khoản của Khách hàng.

   Own_money - tiền riêng của Khách hàng (xem 2.2).

   Extra_money - tổng số tiền thưởng (xem 2.3).

   Deposits_with_active_Profit_Share - tổng số tiền nạp, đã nhận tiền thưởng đang hoạt động.

 4. Đáp ứng yêu cầu, hủy bỏ, và xóa thưởng Chia sẻ Lợi nhuận
  1. Tổng thưởng Chia sẻ Lợi nhuận và tổng tiền nạp, đã nhận tiền thưởng, trở nên khả dụng để rút chỉ sau khi Khách hàng thực hiện khối lượng giao dịch (theo lô tiêu chuẩn) bằng:

   <Số lượng lô> = <Tổng thưởng Chia sẻ Lợi nhuận bằng USD*> / 2

   * - Trong trường hợp Khách hàng nạp vào tài khoản của họ bằng đồng tiền khác, tiền được chuyển đổi thành đồng USD theo tỷ giá tiền tệ nội bộ của Công ty.

  2. Khi tính khối lượng giao dịch đối vớ i việ c đá p ứng yêu cầu của chương trình thưởng, chúng tôi tính giao dịch cho tất cả các cặ p tỷ giá và kim loại có sẵn, được mở vàđ óng sau khi nhận được Tiền thưởng.
  3. Nếu thưởng bị hủy trong khi tài khoản đang trong quá trình "rút vốn", số tiền thưởng còn lại trên tài khoản sẽ bị xóa khỏi tài khoản.
  4. Chỉ số tiền thưởng còn lại trên tài khoản bị xóa khỏi tài khoản của Khách hàng khi Ngưng giao dịch diễ n ra.
  5. Khách hàng có quyền hủy thưởng mà mình đã nhận bất cứ lúc nào trong Khu vực Thành viên của họ. Trong trường hợp này:
   1. Nếu tổng số tiền thưởng hiện tại nhiều hơn số tiền ban đầu, tổng số tiền thưởng hiện tại sẽ bị xóa khỏi tài khoản của khách hàng.
   2. Nếu tổng tiền thưởng hiện tại thấp hơn thưởng ban đầu (thưởng đang trong quá trình "rút vốn"), số tiền thưởng còn lại trên tài khoản sẽ bị xóa khỏi tài khoản.
   3. Tổng số tiền nạp, đã nhận thưởng này, trở nên khả dụng để rút.
  6. Khách hàng không thể hủy thưởng trong khoảng thời gian từ 23:30 giờ - 03:30 giờ (giờ máy chủ) nếu tài khoản có các vị thế mở. 
  7. RoboForex có quyền thay đổi thể lệ của chương trình bằng việc cung cấp thông báo trước cho khách hàng.

  Vui lòng lưu ý, điều kiện quan trọng của Chương trình là RoboForex có quyền từ chối thưởng Chia sẻ Lợi nhuận hoặc xóa thưởng khỏi tài khoản của Khách hàng mà không cần thông báo trước và đưa ra lý do.

Ví dụ về việc tính toán

 1. Thưởng Chia sẻ Lợi nhuận ngăn chặn rút vốn bằng cách nào

  Bạn đã nạp 1.000 USD vào tài khoản của mình và đã nhận Thưởng là 500 USD (50%). Phần đóng góp và tiền khả dụng để rút ra sẽ được xác định như sau:

  Số dư tức thời của tài khoảnPhần đóng góp và tổng số tiền riêngPhần đóng góp và tổng số tiền thưởngTiền khả dụng để rút mà không hủy thưởngTiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng
  Số dư tức thời của tài khoản1 500*Phần đóng góp và tổng số tiền riêng66,67% (1 000)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng33,33% (500)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng1 000 – 1 000 = 0Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng1 500 – 500 = 1 000

  Sau đó, bạn mở một vài vị thế hiện đang thua lỗ thả nổi với số tiền là 1.300 USD. Số dư tức thời của tài khoản là 200 USD, ít hơn tổng số tiền thưởng đang hoạt động.

  Thưởng Chia sẻ Lợi nhuận sẽ không bị xóa trong những trường hợp như vậy và có thể giúp ngăn chặn rút vốn.

  Sau khi tình hình thị trường thay đổi, vị thế của bạn kiếm được lợi nhuận là 300 USD. Một phần trong số tiền này (theo phần đóng góp thưởng) sẽ không khả dụng để rút ra. Tiền của tài khoản sẽ được phân bổ như sau:

  Số dư tức thời của tài khoản1 800*Phần đóng góp và tổng số tiền riêng66,67% (1 200)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng33,33% (600)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng1 200 – 1 000 = 200Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng1 800 – 600 = 1 200

  * - Tất cả phép tính được thực hiện bằng đồng US.

 2. Cách đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch

  Bạn đã nạp 500 USD vào tài khoản của mình và đã nhận Thưởng là 125 USD (25%). Phần đóng góp và tiền khả dụng để rút ra sẽ được xác định như sau:

  Số dư tức thời của tài khoảnPhần đóng góp và tổng số tiền riêngPhần đóng góp và tổng số tiền thưởng 1Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng 2Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởngTiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng
  Số dư tức thời của tài khoản625*Phần đóng góp và tổng số tiền riêng80% (500)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng 120% (125)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng 2-Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng500 – 500 = 0Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng625 – 125 = 500

  Bạn đã thực hiện một vài hoạt động giao dịch và kiếm được lợi nhuận là 600 USD.

  Số dư tức thời của tài khoản1 225Phần đóng góp và tổng số tiền riêng80% (980)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng 120% (245)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng 2-Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng980 – 500 = 480Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng1 225 – 245 = 980

  Sau đó, bạn nạp lại tài khoản của mình một lần nữa, 1.000 USD lần này, và nhận được thưởng lần hai là 500 USD (50%). Lưu ý rằng Số dư tức thời của tài khoản hiện được chia thành ba phần như sau:

  Số dư tức thời của tài khoản2 725Phần đóng góp và tổng số tiền riêng72,66% (1 980)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng 18,99% (245)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng 218,35% (500)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng1 980 – 1 000 – 500 = 480Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng2 725 – 245 -500 = 1 980

  Bạn đã thực hiện thêm một vài hoạt động giao dịch và nhận lợi nhuận là 300 USD, và tổng khối lượng giao dịch của tài khoản hiện là 63 lô tiêu chuẩn. Điều đó có nghĩa là yêu cầu về khối lượng giao dịch cho lần đầu tiên cho thưởng của bạn được đáp ứng và tổng số tiền thưởng trở thành tiền riêng của bạn.

  Tại thời điểm này, phần đóng góp của thưởng này được thêm vào phần đóng góp tiền riêng của bạn và hạn chế rút số tiền nạp đã nhận được thưởng không còn giá trị. Giờ đây, số dư tài khoản của bạn như sau:

  Số dư tức thời của tài khoản3 025Phần đóng góp và tổng số tiền riêng81,65% (2 469,91)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng 1Hoàn thànhPhần đóng góp và tổng số tiền thưởng 218,35% (555,09)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng2 469,91 – 1 000 = 1 469,91Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng3 025 – 555,09 = 2 469,91

  * - Tất cả phép tính được thực hiện bằng đồng US.

 3. Rút tiền với thưởng Chia sẻ Lợi nhuận đang hoạt động trên tài khoản

  Bạn đã nạp 500 USD vào tài khoản của mình và đã nhận Thưởng là 125 USD (25%). Phần đóng góp và tiền khả dụng để rút ra sẽ được xác định như sau:

  Số dư tức thời của tài khoảnPhần đóng góp và tổng số tiền riêngPhần đóng góp và tổng số tiền thưởngTiền khả dụng để rút mà không hủy thưởngTiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng
  Số dư tức thời của tài khoản625*Phần đóng góp và tổng số tiền riêng80% (500)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng20% (125)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng500 – 500 = 0Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng625 – 125 = 500

  Bạn đã thực hiện một vài hoạt động giao dịch và kiếm được lợi nhuận là 600 USD.

  Số dư tức thời của tài khoản1 225Phần đóng góp và tổng số tiền riêng80% (980)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng20% (245)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng980 – 500 = 480Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng1 225 – 245 = 980

  Bạn quyết định rút tất cả tiền khả dụng để rút ra mà không hủy thưởng (480 USD). Vui lòng lưu ý rằng tiền có thể rút ra sẽ bị trừ khỏi tiền riêng của bạn và sau đó, phần đóng góp tiền riêng của bạn và thưởng của bạn sẽ được tính lại. Sau khi rút, tiền trong tài khoản sẽ được phân bổ lại như sau:

  Số dư tức thời của tài khoản745Phần đóng góp và tổng số tiền riêng67,11% (500)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng32,89% (245)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng500 – 500 = 0Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng745 – 245 = 500

  Với một vài hoạt động giao dịch bổ sung, bạn đã kiếm thêm được 500 USD lợi nhuận. Vui lòng lưu ý rằng lợi nhuận này sẽ được phân bổ lại giữa tiền riêng và tiền thưởng của bạn theo phần đóng góp mới. Kết quả là, giờ đây số dư tài khoản của bạn như sau:

  Số dư tức thời của tài khoản1 245Phần đóng góp và tổng số tiền riêng67,11% (835,52)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng32,89% (409,48)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng835,52 – 500 = 335,52Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng1 245 – 409,48 = 835,52

  * - Tất cả phép tính được thực hiện bằng đồng US.

 4. Điều gì sẽ xảy ra với Thưởng Chia sẻ Lợi nhuận trong trường hợp Ngưng giao dịch

  Bạn đã nạp 1.000 USD vào tài khoản của mình và đã nhận Thưởng là 500 USD (50%). Đầu tiên, phần đóng góp và tiền khả dụng để rút ra sẽ được xác định như sau:

  Số dư tức thời của tài khoảnPhần đóng góp và tổng số tiền riêngPhần đóng góp và tổng số tiền thưởngTiền khả dụng để rút mà không hủy thưởngTiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng
  Số dư tức thời của tài khoản1 500*Phần đóng góp và tổng số tiền riêng66,67% (1 000)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng33,33% (500)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng1 000 – 1 000 = 0Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng1 500 – 500 = 1 000

  Sau đó, bạn đã mở một vài vị thế dẫn đến thua lỗ. Trong khi vị thế mở, thưởng sẽ không bị xóa khỏi tài khoản ngay cả khi Số dư tức thời của tài khoản trở nên thấp hơn tổng số tiền thưởng.

  Sau đó, ký quỹ tài khoản đạt giá trị Ngưng giao dịch và vị thế được thanh lý với thua lỗ là 1.450 USD. Tiền trên tài khoản sẽ được xác định như sau:

  Số dư tức thời của tài khoản50*Phần đóng góp và tổng số tiền riêng66,67% (33,33)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng33,33% (16,67)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng33,33 – 1 000 = 0Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng50 – 16,67 = 33,33

  Sau khi Ngưng giao dịch, số tiền thưởng đang hoạt động còn lại trên tài khoản sẽ bị xóa khỏi tài khoản theo mục 4.4 trong thể lệ của Chương trình.

  Số dư tức thời của tài khoản33,33*Phần đóng góp và tổng số tiền riêng100% (33,33)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởngXóaTiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng33,3Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng-

  * - Tất cả phép tính được thực hiện bằng đồng US.

 5. Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp rút vốn và hủy Thưởng Chia sẻ Lợi nhuận

  Bạn đã nạp 1.000 USD vào tài khoản của mình và đã nhận Thưởng là 500 USD (50%). Đầu tiên, phần đóng góp và tiền khả dụng để rút ra sẽ được xác định như sau:

  Số dư tức thời của tài khoảnPhần đóng góp và tổng số tiền riêngPhần đóng góp và tổng số tiền thưởngTiền khả dụng để rút mà không hủy thưởngTiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng
  Số dư tức thời của tài khoản1 500*Phần đóng góp và tổng số tiền riêng66,67% (1 000)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng33,33% (500)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng1 000 – 1 000 = 0Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng1 500 – 500 = 1 000

  Bạn đã thực hiện một vài hoạt động giao dịch dẫn đến thua lỗ 800 USD. Số dư tài khoản sẽ như sau:

  Số dư tức thời của tài khoản700Phần đóng góp và tổng số tiền riêng66,67% (466,69)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng33,33% (233,31)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng466,69 – 1 000 = 0Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng700 – 233,31 = 466,69

  Nếu bạn quyết định hủy thưởng trong khi tài khoản của bạn đang trong quá trình "rút vốn", thì theo khoản 4.2.2 thể lệ của Chương trình, chỉ số tiền thưởng còn lại trên tài khoản sẽ bị xóa khỏi tài khoản. Sau khi hủy Thưởng Chia sẻ Lợi nhuận, tài khoản sẽ chỉ có tiền riêng của bạn, khả dụng để rút bất cứ lúc nào.

  Số dư tức thời của tài khoản466,69Phần đóng góp và tổng số tiền riêng100% (466,69)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởngĐã hủyTiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng466,69Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng-

  * - Tất cả phép tính được thực hiện bằng đồng US.

 6. Ví dụ về việc phân bổ tiền riêng và tiền thưởng của bạn

  Bạn đã nạp 1.000 USD vào tài khoản của mình mà không nhận thưởng Chia sẻ Lợi nhuận. Sau đó, bạn mở một vài vị thế hiện đang thua lỗ thả nổi với số tiền là 800 USD. Số dư tức thời tài khoản của bạn là 200 USD.

  Bạn đã nạp 500 USD vào tài khoản của mình và đã nhận Thưởng là 250 USD (50%). Vui lòng lưu ý rằng sau khoản nạp đó, tổng số tiền riêng của bạn trên tài khoản là 700 USD, vì tiền không thưởng của khoản nạp (500 USD) sẽ được thêm vào Số dư tức thời hiện tại của tài khoản (200 USD). Số dư tài khoản không bao gồm trong bất kỳ công thức tính toán phần đóng góp nào đối với chương trình "Thưởng Chia sẻ Lợi nhuận".

  Do đó, số dư tài khoản sẽ như sau:

  Số dư tức thời của tài khoảnPhần đóng góp và tổng số tiền riêngPhần đóng góp và tổng số tiền thưởngTiền khả dụng để rút mà không hủy thưởngTiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng
  Số dư tức thời của tài khoản950*Phần đóng góp và tổng số tiền riêng73,68% (700)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng26,32% (250)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng700 – 500 = 200Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng950 – 250 = 700

  Sau khi tình hình thị trường thay đổi, vị thế của bạn kiếm được lợi nhuận là 100 USD. Lợi nhuận từ hoạt động giao dịch kể từ thời điểm thưởng được nhận là 900 USD (vì rút vốn đã được thanh lý bên cạnh lợi nhuận thả nổi).

  Vui lòng lưu ý rằng lợi nhuận này sẽ được phân bổ lại giữa tiền riêng của bạn và tiền thưởng theo phần đóng góp của chúng:

  Số dư tức thời của tài khoản1 850Phần đóng góp và tổng số tiền riêng73,68% (1 363,08)Phần đóng góp và tổng số tiền thưởng26,32% (486,92)Tiền khả dụng để rút mà không hủy thưởng1 363,08 – 500 = 863,08Tiền khả dụng để rút trong trường hợp hủy thưởng1 850 – 486,92 = 1 363,08

  * - Tất cả phép tính được thực hiện bằng đồng US.